Uitgangssituatie van or’s op diversiteit

TIP: Lees onze handreiking ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’.

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap heeft contact gezocht met or’s over diversiteitsbeleid. Het netwerk wil hiermee aansluiten bij de knelpunten die or’s ervaren wanneer zij een start maken met diversiteitsbeleid. Daarmee wordt duidelijk wat or’s nodig hebben om een vervolgstap te zetten op diversiteit.


Niet hoog op de agenda

Er zijn maar weinig or’s die diversiteit actief oppakken, zo blijkt uit contacten van het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap met or’s. Or’s geven hier twee verklaringen voor. Allereerst hebben een aantal or’s moeite om een representatieve afspiegeling te zijn van de medewerkers in hun organisatie. Volgens die or’s is het al lastig om medewerkers te interesseren voor het or-lidmaatschap. Het werven van kandidaten met een diverse achtergrond werkt drempelverhogend, zo geven or’s aan. De tweede verklaring die or’s geven is dat hun organisatie geen prioriteit maakt van diversiteitsbeleid. De or’s die diversiteitsbeleid wél op de agenda zetten, geven aan dat zij dan tegen problemen aanlopen. Zo komt het voor dat een oproep tot meer diversiteitsbeleid gezien wordt als een aanval op de dominante cultuur.


Weinig diverse or

Uit onderzoek blijkt dat or’s gemiddeld genomen ouder zijn dan de collega’s die zij vertegenwoordigen. Maar ook op andere aspecten van diversiteit zijn or’s geen goede afspiegeling van de medewerkers en de maatschappij, zo blijkt uit gesprekken van het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap. Volgens jongeren met een migratie achtergrond zorgt de gebrekkige afspiegeling van or’s ervoor dat diversiteitsbeleid weinig aandacht krijgt. Omdat de or vaak de dominante cultuur vertegenwoordigt heeft hij er zelf geen last van als hij diversiteitsbeleid niet oppakt. Daarmee loopt de or een wezenlijk risico om niet uitnodigend te zijn voor kandidaten met een diverse achtergrond.


Vervolgstap

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap vindt het belangrijk dat or’s diverser worden samengesteld. Omdat de or namens medewerkers het overleg voert met de bestuurder, moeten medewerkers zich kunnen herkennen in de samenstelling van de or. Een divers samengestelde or zorgt ervoor dat meer perspectieven worden gebruikt. Dat verrijkt de adviezen die de or geeft aan de bestuurder.


Diversiteitsbeleid is een belangrijke taak van de or. Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap adviseert or’s dan ook een visie te ontwikkelen op dit onderwerp. Die ontwikkelt de or door uit te spreken wat diversiteitsbeleid de organisatie en de medewerkers oplevert en welke bijdrage de or aan dit beleid wil leveren. Daar kan de or jongeren goed bij gebruiken. Enkele suggesties hiervoor worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.