Energieakkoord en Klimaatakkoord

Borging Energieakkoord

Klimaatakkoord

Borging Energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei, dat is gesloten door 47 partijen op initiatief van en gefaciliteerd door de SER, bestaat uit vele afspraken en resultaten. 
In de database van het Energieakkoord zijn die terug te vinden. Het akkoord had tot doel extra energie te besparen, de achterstand in te lopen die Nederland had bij de duurzame opwekking van energie en extra banen te creëren. De voortgang van het Energieakkoord staat beschreven in de voortgangsrapportages
Er zijn in het kader van het realiseren van het Energieakkoord flinke stappen gezet, maar het werk is nog niet af. Nog niet alle doelen zijn binnen bereik. Alle afspraken uit het Energieakkoord die nog lopen zijn daarom integraal opgenomen in het Klimaatakkoord.

Klimaatakkoord

De SER heeft het proces gefaciliteerd om te komen tot het Klimaatakkoord dat het kabinet in juni 2019 presenteerde. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De SER blijft betrokken bij het Klimaatakkoord en ondersteunt het Voortgangsoverleg. Ook bouwt de SER aan een platform met als doel de onderlinge samenwerking tussen partijen te verdiepen, te leren van elkaars ervaringen en kansen, en uitdagingen en inspirerende voorbeelden te identificeren. Verder wil het platform een actieve dialoog bevorderen met burgers, ondernemers en partijen die niet direct bij het Klimaatakkoord zijn betrokken. Zo blijft de community levend.    
Een andere belangrijke rol voor de SER ligt in het thema arbeidsmarkt en scholing. SER-voorzitter Mariëtte Hamer is voorzitter van de uitvoeringsstructuur ‘Arbeidsmarkt en scholing.’ Die zorgt voor de samenhang op dit terrein tussen de meerdere sectoren die bezig zijn met de uitvoering van het Klimaatakkoord.