Financiën

Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de jaarrekening 2019 op basis van de door het dagelijks bestuur op 20 maart 2020 vastgestelde ontwerp-jaarrekening. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voorzien van een goedkeurende controleverklaring.


Jaarrekening

Baten en lasten (in miljoenen euro’s)

Baten

De belangrijkste inkomstenbron van de SER is een bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Overige baten zijn:

  • Vergoedingen voor secretariële en facilitaire ondersteuning aan gelieerde en in het SER-gebouw gevestigde instellingen, zoals de Stichting van de Arbeid en de Landelijke Cliëntenraad;

  • Bijdragen van enkele ministeries aan het Klimaatakkoord, de Borgingscommissie Energieakkoord en Internationaal MVO;

  • Inkomsten uit verhuur van kantoor- en vergaderruimte en inkomsten door levering van facilitaire diensten aan huurders.

Lasten

Raads- en commissiewerk

Onder deze rubriek zijn opgenomen de vacatiegelden en vergoedingen van reis- en verblijfkosten op basis van de Verordening vergoedingen van leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies. Er zijn jaarlijks circa 200 commissie- en werkgroepvergaderingen waarin overleg en besluitvorming plaatsvinden over adviezen, bestuurstaken en zelfregulering. Verder zijn in deze rubriek ook kosten opgenomen van activiteiten die direct verbonden zijn aan het raads- en commissiewerk, zoals onderzoek, dialoogbijeenkomsten, expertmeetings en congressen.


Personeelskosten

De personeelskosten omvatten de salarissen, pensioenpremies, sociale lasten en overige personeelskosten. De personeelskosten van 2019 hebben betrekking op een gerealiseerde personeelsbezetting van 117,5 jaartaken per 31 december 2019 (per 31 december 2018: 111,8). De arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn vastgelegd in een cao.
De vergoedingen van de voorzitter en de algemeen secretaris zijn inbegrepen in de personeelskosten. Beide functies zijn voltijds. De vergoeding van de voorzitter is afgestemd op de regeling voor ministers en is bij verordening van de raad geregeld.


Huisvestings- en bureaukosten

De huisvestingskosten omvatten de onderhouds- en exploitatiekosten van het gebouw dat de SER in eigendom heeft.Subsidies

De SER verstrekt subsidie aan:

  • Stichting van de Arbeid (75 procent van het exploitatietekort). Voor 2019 is dit 1.009.000 euro.

  • Provinciale SER’en. De organen die voldoen aan de door de SER gestelde criteria, ontvangen elk maximaal 52.211 euro per jaar. Het in totaal uitbetaalde subsidiebedrag was 260.000 euro.

  • Stichting voor de Jaarverslaggeving. Deze stichting is opgericht door ondernemersorganisaties, werknemersorganisaties en accountantsorganisaties. Het exploitatietekort wordt voor 7/12e deel gedragen door de SER en voor het overige door NBA en Eumedion. Voor 2019 bedroeg de subsidie van de SER 217.000 euro.


Vermogen

In de ontwerpjaarrekening 2019 belopen de lasten een bedrag van 19,6 miljoen euro. Deze worden gedekt door een totaal aan baten van 17,0 miljoen euro, een onttrekking van 0,7 miljoen euro aan het vermogen vastgelegd in het gebouw (afschrijving) en een onttrekking van 0,2 miljoen euro aan de bestemmingsreserve Bevordering Medezeggenschap.


De vermogensbestanddelen van de SER vertoonden over 2019 de volgende ontwikkeling
(x 1 miljoen euro):