Hoe verloopt het medezeggenschapsproces stapsgewijs

Het is zaak dat uw klant tijdig het medezeggenschapstraject start. Dat traject bestaat kort samengevat uit de volgende stappen:

In het geval van een pv of een pvt

 • Uw klant informeert de pv/pvt tijdig en indien mogelijk schriftelijk over een belangrijk besluit dat hij wil gaan nemen met betrekking tot de pensioenregeling of onderdelen daarvan.
 • Uw klant verstrekt alle relevante informatie aan de pv/pvt. Hij verstrekt deze informatie schriftelijk, indien hij deze schriftelijk beschikbaar heeft.
 • Uw klant bespreekt het voorgenomen besluit in een vergadering met de pv/pvt.
 • De pv/pvt krijgt gelegenheid advies te geven over het voorgenomen besluit.
 • Uw klant overweegt het advies en neemt vervolgens zijn besluit. Hij deelt ten slotte schriftelijk zijn besluit mee aan de pv/pvt. Wanneer hij afwijkt van het advies, dan beargumenteert uw klant waarom hij afwijkt.

In het geval van een pv of een pvt

 • Uw klant informeert de pv/pvt tijdig en indien mogelijk schriftelijk over een belangrijk besluit dat hij wil gaan nemen met betrekking tot de pensioenregeling of onderdelen daarvan.
 • Uw klant verstrekt alle relevante informatie aan de pv/pvt. Hij verstrekt deze informatie schriftelijk, indien hij deze schriftelijk beschikbaar heeft.
 • Uw klant bespreekt het voorgenomen besluit in een vergadering met de pv/pvt.
 • De pv/pvt krijgt gelegenheid advies te geven over het voorgenomen besluit.
 • Uw klant overweegt het advies en neemt vervolgens zijn besluit. Hij deelt ten slotte schriftelijk zijn besluit mee aan de pv/pvt. Wanneer hij afwijkt van het advies, dan beargumenteert uw klant waarom hij afwijkt.

Er is een or

 • Uw klant informeert de or tijdig over een belangrijk besluit dat hij wil nemen met betrekking tot de pensioenregeling of onderdelen daarvan. Hij legt het voorgenomen besluit schriftelijk ter instemming aan de or voor. Let op! Het instemmingsrecht van de or treedt niet in de plaats van het instemmingsrecht van de individuele medewerker. Dus nadat de or heeft ingestemd, moeten medewerkers nog individueel om instemming worden gevraagd.
 • Uw klant verstrekt alle relevante informatie aan de or. Hij verstrekt deze informatie schriftelijk als de or dat vraagt. De or kan vragen om aanvullende informatie.
 • Uw klant bespreekt het voorgenomen besluit ten minste een keer in een vergadering met de or.
 • De or deelt zijn beslissing op het verzoek om instemming schriftelijk en gemotiveerd mee aan uw klant.
 • Uw klant deelt de or vervolgens schriftelijk mee welk besluit hij heeft genomen en per welke datum hij het besluit uit zal voeren.
 • Als de or instemming weigert kan uw klant vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter.
 • Als uw klant het (voorgenomen) besluit uitvoert zonder instemming van de or of vervangende toestemming van de kantonrechter, kan de or binnen een maand schriftelijk de nietigheid van het besluit inroepen en de kantonrechter vragen de ondernemer te verplichten zich te onthouden van uitvoering geven aan het besluit. Het is echter in ieders belang dat beide partijen elkaar weten te vinden in goed overleg en dat begint met goede informatie. Als adviseur kunt u daaraan bijdragen.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

OR & medezeggenschap