Wanneer is er sprake van recht op medezeggenschap?

Voor de meeste medewerkers in Nederland wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen collectief geregeld door werkgevers- en werknemersorganisaties. Brancheorganisaties en vakbonden of beroepsorganisaties kunnen in cao’s afspraken maken over de arbeidsvoorwaarde pensioen en pensioenregelingen sluiten op het niveau van een hele bedrijfstak- of op ondernemingsniveau. Daarnaast kan de deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen door de Minister van SZW op verzoek van sociale partners verplicht gesteld worden.Over de onderdelen die in een cao (uitputtend) geregeld zijn of voor zover sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, heeft het medezeggenschapsorgaan geen medezeggenschapsrecht. Wanneer dit niet het geval is, hebben medewerkers medezeggenschapsrechten in de vorm van informatie-, initiatief- en advies- of instemmingsrecht.
Via onderstaand schema kunt u checken of uw klant zelf dergelijke besluiten kan nemen.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

OR & medezeggenschap

TIP: Zoek eerst op welke pensioenuitvoerder uw klant heeft (dat kunnen er meer dan één zijn). Houd daarbij het pensioenreglement, arbeidsreglement en/of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is, bij de hand. Vervolgens doorloopt u het schema.