Medezeggenschap

Aan de slag

Aan de slag

En dan kan de or aan de slag.

Eén van de dingen die de or snel moet doen is een definitief reglement vaststellen. Het is verstandig om hiervoor het modelreglement van de SER en de toelichting te gebruiken, dit kan meningsverschillen en moeilijkheden voorkomen.TIP: De or kan in zijn reglement bepalen dat (een deel van) zijn vergaderingen openbaar zijn voor medewerkers van de onderneming. Kies je daarvoor, nodig dan straks eens wat collega’s uit om bij een or-vergadering aanwezig te zijn. Dan kunnen ze zien hoe het er in de or aan toe gaat en krijgen ze misschien ook wel de smaak te pakken.

Het is verder handig om een jaarplanning te maken voor het overleg met de ondernemer (de bestuurder volgens de WOR) en om te kijken welke agendapunten er op gezette tijden aan de orde moeten komen. Denk daarbij aan kwartaal/halfjaarcijfers, begroting, financieel jaarverslag, verzuimcijfers, etc.


Ten slotte wijzen we je op het bestaan van een tool waarmee de or een eerste aanzet kan geven voor zijn manier van werken: de Koerskaart.

TIP: Laat de medewerkers in de organisatie regelmatig weten waar je als or mee bezig bent en geef hen het gevoel dat or-leden en de eventuele ambtelijk secretaris altijd open staan voor vragen en ideeën. Lees meer over communicatie met de achterban.

stap

Stap 5
Stap 3
Terug naar keuzescherm