Convenanten en akkoorden

Werkwijze en rol SER

De SER brengt verschillende organisaties binnen de samenleving samen. Dit zijn niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. De SER heeft dan een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Zo faciliteert de SER de convenanten voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid maken binnen convenanten afspraken om misstanden in internationale productieketens aan te pakken. Een ander voorbeeld daarvan is het Klimaatakkoord waarbij de SER facilitator is van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Convenanten voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, internationaal MVO-convenanten, zijn multi-stakeholder samenwerkingen tussen bedrijven, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties. Samen gaan zij aan de slag om misstanden aan te pakken of te voorkomen die mens, dier of milieu raken in productieketens. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In 2020 werkten partijen uit negen sectoren samen in convenanten, waarvan de SER er zeven ondersteunt in de implementatie. Er lopen voorbereidingen voor de start van twee nieuwe convenanten. De facilitering door de SER komt voort uit een SER-advies uit 2014. In 2020 bracht de SER een advies uit waarin hij een combinatie adviseert van brede wetgeving op het gebied van internationaal MVO en samenwerking binnen sectoren.

Convenanten

Convenanten in ontwikkeling

Internationaal MVO-convenant Windenergie
Verschillende organisaties uit de windenergiesector verkennen de mogelijkheid om te komen tot een internationaal MVO-convenant Windenergie om misstanden in de keten samen aan te pakken en te voorkomen. Dit proces bevindt zich in de onderhandelingsfase.

Internationaal MVO-convenant Land- en Tuinbouw
De land- en tuinbouwsector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid zijn in overleg om te komen tot een internationaal MVO-convenant. Het doel is tot meer duurzamere productieketens te komen door risico’s op mensenrechtenschendingen in kaart te brengen en door samenwerking aan te pakken.

Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatakkoord kwam in 2020 goed op gang. De SER faciliteert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dit Voortgangsoverleg borgt de samenhang en bewaakt de voortgang rondom de belangrijkste trajecten in de uitvoering die meerdere sectoren raken. Ook fungeert het als platform om de community van het Klimaatakkoord blijvend aan elkaar te verbinden en een podium te organiseren voor dialoog. Er is een overzicht beschikbaar van de belangrijkste activiteiten van het Voortgangsoverleg in 2020. 


Een andere belangrijke rol voor de SER ligt in het thema arbeidsmarkt en scholing. SER-voorzitter Mariëtte Hamer is voorzitter van de uitvoeringsstructuur ‘Arbeidsmarkt en scholing.’ Die zorgt voor de samenhang op dit terrein tussen de meerdere sectoren die bezig zijn met de uitvoering van het Klimaatakkoord.