Personeelsbeleid

Het SER-secretariaat in 2020

Bij het SER-secretariaat werkten aan het eind van het verslagjaar 142 medewerkers (128,8 fte). Zij voeren het beleidsinhoudelijke en faciliterende werk uit dat nodig is voor uitvoering van de taken die in dit jaarverslag zijn beschreven. 

In 2020 is het project Diversiteit in Bedrijf (7 medewerkers) van de Stichting van de Arbeid naar de SER overgekomen, als onderdeel van het bredere programma Diversiteit en Inclusie. 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 trad de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf dat moment viel de SER onder de ruimere definitie van het begrip overheidswerkgever (Ambtenarenwet 2017) en kregen medewerkers van het SER-secretariaat de status van ambtenaar. Het gevolg hiervan was dat de SER een -op onderdelen- scherper integriteitsbeleid is gaan voeren en dat medewerkers de ambtseed of-belofte moesten afleggen. 

Duurzame inzetbaarheid

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het overgrote deel van de medewerkers vanaf maart regelmatig vanuit huis gewerkt. Sinds 1 oktober wordt er volledig thuisgewerkt. Om ervoor te zorgen dat medewerkers thuis op een (ergonomisch) verantwoorde manier kunnen werken zijn middelen als bureaustoelen, toetsenborden etc. in bruikleen gegeven en is er een passende regeling opgesteld die voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die de medewerkers in verband met het thuiswerken hebben gemaakt.
In augustus is een ‘belevingsonderzoek thuiswerken’ uitgevoerd om onder medewerkers te peilen hoe zij het thuiswerken ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek waren overwegend positief. Er is een werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan met de aandachtspunten uit het onderzoek. 
Het ziekteverzuim bedroeg in 2020 3 procent. Dit is een daling ten opzichte van 2019 (3,5 procent). Het merendeel van het verzuim valt toe te schrijven aan enkele langdurig zieken.
Er zijn meerdere incompany trainingen georganiseerd gericht op stresspreventie en het omgaan met werkdruk. Ook hebben medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een individueel traject.

Cao

In maart 2020 is met de vakorganisaties overeenstemming bereikt over een cao per 1 januari 2020 met een looptijd van een jaar. Naast afspraken over de loonontwikkeling zijn er afspraken gemaakt over verduurzaming van de reiskostenregeling woon-werkverkeer en volledig doorbetaald partnerverlof. 

Stage- en werkervaringsplaatsen

In 2020 waren 11 medewerkers in tijdelijke dienst op een zogenoemde werkervaringsplaats. Dit zijn bovenformatieve arbeidsplaatsen, bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.
De SER rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2020 vonden 15 studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan 2 hun stage al in 2019 waren begonnen.

Verduurzaming Bedrijfsvoering

De reiskostenregeling woon-werkverkeer is verder verduurzaamd. Vervoer per gemotoriseerd verkeer wordt verder ontmoedigd, vervoer per ongemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer wordt verder aangemoedigd.