COVID-19

Februari 2020 werd het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt voor het eerst in Nederland waargenomen. In het voorjaar was er sprake van een eerste golf van de virusuitbraak en vanaf het najaar spraken we over een tweede golf, beide met grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving en economie.

Denktank Coronacrisis

De coronapandemie is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. Toch waren de sociaal-maatschappelijke effecten van de maatregelen om het coronavirus te beteugelen ongekend. Het kabinet heeft via verschillende financiële steunmaatregelen getracht de economische gevolgen op korte termijn te beperken. Toch rees al snel het vermoeden dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor een flink deel van de bevolking nog lange tijd zullen doorwerken. Daarom initieerde de SER kort na de aanvang van de coronacrisis de Denktank Coronacrisis (de Denktank). Hierbij sloten zich naast de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) onder andere ook aan: het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Onderwijsraad en Clingendael.

De Denktank werd ingesteld met als doel:

  • Kennis te verzamelen en uit te wisselen over economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Oplossingsrichtingen voor een zo goed mogelijk economisch herstel aan te geven; en ook knelpunten te signaleren op sociaal-maatschappelijk terrein en daarvoor oplossingen aan te reiken.
  • Praktische voorstellen te ontwikkelen voor zowel het kabinet, sociale partners en hun achterbannen als de brede samenleving.

De waarde van de brede denktank zit in samenwerking, afstemming en kennisdeling. Door de brede samenwerking wordt de boodschap breed uitgedragen en komt deze in alle geledingen terug.

Begin mei verzocht het kabinet via minister de Jonge (VWS) de Denktank om een adviesrol over de sociaal-economische aspecten van de coronacrisis te vervullen. De Denktank kwam in 2020 met drie adviezen en twee kennisdocumenten.

Consultatief overleg

Advies grenswaarden stoffen op de werkplek

Werkgevers en werknemers hebben binnen het arbostelsel een eigen verantwoordelijkheid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Soms is het werken met gevaarlijke stoffen onvermijdelijk. Werkgevers moeten bepalen of medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen werken. Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Is de blootstelling lager dan de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de SER adviseert het ministerie van SZW over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling. 

grenswaarden gevaarlijke stoffen ›