Intro

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om bijvoorbeeld in convenanten en akkoorden concrete afspraken te maken over het Klimaatakkoord en  internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (internationaal MVO) . Daarnaast heeft de SER wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.

De bekendste taak van de SER is adviseren aan regering en parlement over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. Dit gebeurt zowel op verzoek als op eigen initiatief van de SER. De SER heeft een agenderende rol en zorgt voor een brede dialoog over sociaal-economische thema’s. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op adviezen om draagvlak te verkrijgen of naar aanleiding van al gepubliceerde adviezen en verkenningen.
De SER brengt verschillende organisaties in de samenleving samen. Niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. Bijvoorbeeld partijen die samenwerken binnen Leven Lang Ontwikkelen. 


De SER verricht bestuurlijke taken op een aantal gebieden. Zo heeft de SER als wettelijke taak het bevorderen van medezeggenschap in bedrijven en organisaties. Ook informeert de SER over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen.