Intro

Dit jaarverslag biedt een beknopte terugblik op het jaar 2022 met veel verwijzingen naar meer informatie elders online. In de video bij het verslag kijken we terug op 2022 en geven we een inkijkje in de koers van de SER in 2023 en verder. 


De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om bijvoorbeeld in convenanten en akkoorden concrete afspraken te maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten). Daarnaast heeft de SER een aantal wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap. Ook informeert de SER over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen daarvan.


De SER is vooral bekend van zijn adviezen aan regering en parlement. Dit gebeurt op verzoek maar ook op eigen initiatief. De SER heeft een agenderende rol en zorgt voor een brede dialoog over sociaal-economische thema’s. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op adviezen om draagvlak te verkrijgen of juist naar aanleiding van al gepubliceerde adviezen.


De SER brengt verschillende organisaties in de samenleving samen. Niet alleen partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. Bijvoorbeeld partijen die samenwerken binnen Leven Lang Ontwikkelen of in het SER-programma Diversiteit en Inclusie.