Mens & Organisatie

Het SER-secretariaat in 2022

Er werken ongeveer 170 medewerkers bij het SER-secretariaat. Zij voeren het beleidsinhoudelijke en faciliterende werk uit dat nodig is voor uitvoering van de taken die in dit jaarverslag beschreven zijn. 
Van de medewerkers is 66% vrouw en 34% man. De gemiddelde leeftijd bedroeg eind 2022 45 jaar. Bij de vrouwen was dit 43 jaar, bij de mannen 49 jaar. In 2022 traden 25 medewerkers in dienst.
22 medewerkers hebben in dit jaar de SER-secretariaat verlaten. Gemiddeld is men 9 jaar bij de SER in dienst.

Interne organisatie

Het secretariaat is in 2021 een transitietraject gestart met als doel de ontwikkeling naar een meer toekomstbestendige en wendbare SER. Daarna is er in 2022 gekozen voor een vernieuwde organisatie-opzet met voldoende flexibiliteit in de uitvoering van taken, autonomie voor professionals en veel aandacht voor ontwikkeling van talent. Eind 2022 werd een organisatiestructuur gepresenteerd en na overleg met de ondernemingsraad wordt in het eerste kwartaal 2023 een begin gemaakt met het werken in programma’s in het primaire proces. 

Diversiteit

Het percentage vrouwen in de top van de organisatie bedraagt 100%, in de subtop 50%. Daarmee wordt het streefcijfer van 50% dat het secretariaat in het Charter ‘talent naar de Top’ heeft vastgelegd gehaald.


Van andere dimensies van diversiteit zijn, behalve leeftijd, nog geen gegevens bekend. Onlangs is onder de medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgezet waarin naar onder meer naar deze gegevens gevraagd wordt.

Duurzame inzetbaarheid

In het najaar van 2021 zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De belangrijke aandachtspunten uit dit PMO zijn in 2022 met de medewerkers gedeeld, waarna er een aantal gerichte interventies heeft plaatsgevonden. 
Het ziekteverzuim bedroeg in 2022 4,2 procent. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (2,8 procent).
Er zijn meerdere activiteiten en workshops georganiseerd gericht op stresspreventie, het omgaan met werkdruk en het voorkomen van fysieke klachten. Ook hebben medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een individueel coachingstraject.

Cao

In november 2022 is met de vakorganisaties overeenstemming bereikt over een cao van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024. Naast afspraken over de loonontwikkeling en een extra eenmalige compensatie voor dalende koopkracht voor medewerkers met een lager inkomen zijn er afspraken gemaakt over het instellen van een individueel ontwikkelbudget, verhoging van de thuiswerkvergoeding en verruiming van de vergoeding voor betaald ouderschapsverlof. 

Stage- en werkervaringsplaatsen

In 2022 waren vier medewerkers in tijdelijke dienst op een zogenoemde werkervaringsplaats. Dit zijn bovenformatieve arbeidsplaatsen, bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.
De SER rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2022 vonden 18 studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan twee hun stage al in 2021 waren begonnen.