OR & medezeggenschap

Overleg

Contact met vakbond(en)

Or en vakbond(en) kunnen soms uiteenlopende meningen en belangen hebben, maar het zijn ook strategische partners, die elkaar kunnen versterken door bijvoorbeeld van elkaars kennis gebruik te maken. Overleg met elkaar is daarom belangrijk. Als er (nog) geen overlegstructuur bestaat is het aan te raden dat de or de bond(en) uitnodigt om de gezamenlijke belangen te verkennen. 


Als er sprake is van een reorganisatie is het van belang dat de or en de vakbond(en) met elkaar afspraken maken over de samenwerking en taakverdeling in het overleg over een sociaal plan. Ook voor de bestuurder is het van belang om duidelijkheid te hebben over de rol die enerzijds de or en anderzijds de bond(en) in het proces claimen.


TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

TIP: Or en bestuurder moeten per advies- of instemmingsverzoek nagaan of en zo ja welke rol de vakbonden op grond van de toepasselijke cao hebben. De cao kan de bevoegdheid van de or om afspraken te maken zowel beperken als uitbreiden (binnen de kaders van de cao-bepaling).