OR & medezeggenschap

NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie en faillissement

Gebruik van NOW voor behoud werkgelegenheid 

De NOW-regeling is bedoeld om werkgelegenheid in stand te houden. Indien de organisatie hiervan gebruik maak is de bestuurder verplicht de or daarover te informeren. 
 


  De NOW is een subsidie voor de loonkosten van alle werknemers als er sprake is van een acute terugval in de omzet met een bepaald minimumpercentage. Het gaat daarbij niet alleen om de loonkosten van werknemers in vaste dienst, maar ook om die van werknemers in de flexibele schil, zoals werknemers met een contract voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Als deze werknemers in dienst worden gehouden worden ook voor hen de loonkosten tot een bepaald maximum vergoed. Dat geldt ook voor uitzendwerkgevers die hun uitzendkrachten in dienst houden als er voor hen geen werk meer was, mits er bij de uitzendwerkgever sprake is van omzetdaling.


  De NOW had in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 vier edities, die in voorwaarden licht van elkaar verschilden. Het leek erop dat de NOW-4, voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2021, de laatste editie van de NOW was.


  Op 26 november 2021 werden echter nieuwe contactbeperkende maatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen treffen weer veel ondernemers en werkenden, en vooral weer in de sectoren die sinds het begin van de coronacrisis al zwaar getroffen waren, zoals de horeca en de culturele en creatieve sector. Om de pijn enigszins te verzachten, kondigde het kabinet tegelijkertijd een aanvullend steunpakket aan, met onder meer een vijfde versie van de NOW.


  De NOW-5 is bijna identiek aan de NOW-4. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW-5.


  De aangescherpte coronamaatregelen die op 14 december 2021 bekend werden gemaakt, leidden tot de komst van de NOW-6 voor de eerste drie maanden van 2022. NOW-6 is vergelijkbaar met de NOW 5-subsidie.


  De rol van de medezeggenschap in de NOW
  De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Met deze informatieplicht is het voor de werknemers duidelijk dat de werkgever een tegemoetkoming ontvangt om de lonen te kunnen doorbetalen.


  De werkgever die een voorschot ontvangt van € 125.000 of meer, sluit voorafgaand aan de definitieve aanvraag van de vaststelling van de subsidie met belanghebbende vakbonden een schriftelijke overeenkomst over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bonus en dividendbeleid. Zijn er geen belanghebbende vakbonden, dan moet hij deze overeenkomst sluiten met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De overeenkomst is vormvrij, zodat werkgevers en belanghebbende partijen de overeenkomst kunnen toespitsen op de specifieke situatie van het bedrijf dat NOW aanvraagt.


  Inspanningsverplichting scholing 
  De NOW-5 verplicht de werkgever, net als in voorgaande edities van de NOW, zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing, en, indien van toepassing, en om werknemers te begeleiden naar ander werk. Dit kan indien mogelijk door het in te passen in het bestaande scholings- en personeelsbeleid. Voor een wijziging van het scholingsbeleid is instemming van de or nodig.

  TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

  TIP: Zie als or erop toe dat de organisatie aan de uitgangspunten en verplichtingen van de NOW voldoet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het in dienst houden van flexkrachten;
  • de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

  TIP: Houd voor de meest actuele informatie de websites en nieuwsberichten van de Rijksoverheid en de SER in de gaten.