OR & medezeggenschap

NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden reorganisatie en faillissement

Reorganisaties en faillissement 

Reorganisaties

De or heeft bij reorganisaties een adviesrecht over de voorgestelde wijzigingen in de organisatie. De pvt heeft alleen adviesrecht als de reorganisatie leidt tot een verlies van arbeidsplaatsen of belangrijke verandering van de arbeid voor meer dan 25% van het personeel.Ook bij reorganisaties geldt dat de or in de regel geen juridisch bindende afspraken over de personele gevolgen (sociaal plan) kan maken. Het is daarom van belang dat vanaf de start van het reorganisatieproces duidelijke afspraken worden gemaakt over de taakverdeling tussen de or en vakbonden.

In crisistijd is de onderhandelingsruimte soms beperkt. Het is in veel gevallen een proces van geven en nemen. Voorts wordt het proces mede beïnvloed door de regels van de WMCO (zie collectief ontslag).


Faillissement, surséance van betaling en onderhands akkoord
Naarmate de Covid-19-crisis langer duurt nemen liquiditeitsproblemen en het aantal surséances van betaling en faillissementen toe. Ook de bestaanszekerheid van uw onderneming kan op de korte en (middel)lange termijn onder druk komen te staan. 


Medezeggenschapsregels zijn in principe zowel voor als tijdens insolventie van toepassing.


Sinds 1 januari 2021 kan de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) uitkomst bieden aan ondernemingen in financiële nood. Deze wet kan surséances van betaling en faillissementen helpen voorkomen. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te bereiken over herstructurering van de schulden, met goedkeuring van de rechtbank. 


De rechtbank kan een herstructureringsdeskundige benoemen. De rol van de herstructureringsdeskundige is om een akkoord voor te bereiden en om het proces in gang te zetten dat kan leiden tot vaststelling van het akkoord door de rechter. 


Het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige kan niet alleen op verzoek van de ondernemer, schuldeisers en aandeelhouders plaatsvinden. Ook de or (of pvt) heeft het recht zo’n verzoek in te dienen. De rechtbank moet de ondernemer over dit verzoek horen voordat zij daarop beslist.


TIP: Lees voor meer informatie het stroomschema Insolventieprocedures en toepasselijke medezeggenschapsrechten (pdf) en de informatie op onze website.