OR & medezeggenschap

NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie en faillissement

Wijziging arbeidsvoorwaarden

De coronacrisis kan grote financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Om kosten te besparen worden in zwaar getroffen sectoren soms voorstellen gedaan die een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden kunnen inhouden (bijvoorbeeld uitstel van loonsverhoging, een verlaging van de lonen, het later uitkeren van vakantiegeld, het intrekken of later betalen van een eindejaarsuitkering of winstdelingsregeling of het vervangen van loon door vrije tijd).Omdat dergelijke zaken zijn vastgelegd in cao’s, arbeidsvoorwaardenregelingen of individuele arbeidsovereenkomsten kan een werkgever bijna nooit eenzijdig een wijziging aanbrengen. Afspraken in strijd met een cao zijn nietig, ook als de or of medewerkers daarmee akkoord gaan. Instemming van de or werkt in beginsel niet door in individuele arbeidsovereenkomsten, en bepalingen in de cao gaan voor op eventuele instemming van de or (art. 27 lid 3 WOR). Instemming van de or – uiteraard vooral bij genoeg draagvlak – is zeker relevant, maar meestal dus niet doorslaggevend. Dat geldt ook voor onderwerpen die expliciet staan vermeld in art. 27 WOR (zoals de bepalingen rond arbeidstijden en vakantieregelingen).

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.