Bestuurlijke taken en zelfregulering

Naast het opstellen en uitbrengen van adviezen over bredere sociaal-economische vraagstukken verricht de SER ook andere taken. Deze activiteiten komen voort uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Het gaat om continue activiteiten waarbij het accent ligt op het bevorderen van (de kwaliteit van) medezeggenschap. Ook vindt bemiddeling plaats over uiteenlopende onderwerpen.

Medezeggenschap 

De SER heeft de wettelijke taak om de kwaliteit van medezeggenschap in brede zin te bevorderen. Hiervoor is de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld. Ook de bedrijfscommissies en Stichting SCOOR vervullen hierbij een rol.


  • Bevordering medezeggenschap
  • Scholing en vorming
  • Medezeggenschap en Governance
  • Bekendheid vergroten medezeggenschap
  • Stichting SCOOR
  • Bedrijfscommissies

LEES MEER ›

Alliantie Culturele Diversiteit aan de Top 

De SER heeft in 2017 de Alliantie Culturele Diversiteit aan de Top opgericht, samen met Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network. De Alliantie heeft met meer dan honderd bestuurders afgesproken om culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan te moedigen, om sociale cohesie te vergroten en het diverse potentieel te benutten. In 2018 startte de Alliantie met de voorbereiding van de bijeenkomst Culturele Diversiteit in de Top, die 29 januari 2019 plaatsvindt.

Arboplatform

Eind 2018 is het SER-Arboplatform gelanceerd, een toegankelijk online-platform met nieuws en betrouwbare, verdiepende informatie van de SER en de Stichting van de Arbeid over veilig en gezond werken. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid vragen te stellen aan de SER. Het Arboplatform streeft ernaar werkgevers, werknemers en arboprofessionals te ondersteunen bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor iedereen in Nederland.

Om de specifieke behoeften van de doelgroepen in kaart te brengen is een expertmeeting georganiseerd en een brede online-enquête gehouden onder arbo-professionals en sociale partners.

Het komende jaar zal het SER-Arboplatform verder worden uitgebreid en worden bijeenkomsten georganiseerd voor arboprofessionals en sociale partners. Doel is ze met elkaar in contact te laten komen en informatie en best practises uit te wisselen.


thema arbeidsomstandigheden ›

Grenswaarden stoffen op de werkplek

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek werkt aan verbetering van de kwaliteit van de haalbaarheidstoets. De subcommissie heeft deze opdracht in 2018 aanbesteed. Na selectie van de partijen heeft de SER een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkzaamheden kunnen, na goedkeuring van deze subsidieaanvraag, in de eerste maanden van 2019 van start gaan. Daarnaast is gewerkt aan een actualisering van de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek en aan vernieuwing van de presentatie van de data op de SER-website. In 2018 heeft de subcommissie adviezen uitgebracht over de volgende stoffen: 4,4’-methyleendianilline (MDA), tarwemeelstof en schimmel alfa-amylase (hoofdstuk Adviserende Taak).

Fusiegedragsregels

De SER-Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers in een onderneming die betrokken is bij een fusie of overname. Fusiepartijen moeten de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen voor de werknemers. Deze vakbonden kunnen zich vervolgens een oordeel vormen over de fusie en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer betrekken. Het aantal fusiemeldingen is de afgelopen jaren gestegen. In 2018 (655) is opnieuw een stijging te zien (2017: 588).

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF) van de SER behandelt klachten over overtreding van de Fusiegedragsregels. In 2018 zijn er zes klachten binnengekomen (2017: elf). Over vier klachten – waarvan twee uit 2017 – heeft de GF uitspraak gedaan. Daarnaast heeft één klacht geleid tot een succesvol bemiddelingsgesprek, waardoor de vakbond en fusiepartijen afspraken hebben kunnen maken over de informatieverstrekking over de fusie.


Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) legt zich toe op het correct toepassen en naleven van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het voorkomen van misstanden op het gebied van aanstellingskeuringen. De CKA geeft voorlichting, behandelt klachten, beantwoordt vragen en geeft adviezen over aanstellingskeuringen. De CKA legt in een jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten. De CKA heeft begin 2018 geoordeeld over een klacht die eind 2017 was ingediend. Daarnaast zijn elf nieuwe klachten ingediend. Ook heeft de CKA wederom verboden gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren onderzocht en naar aanleiding daarvan werkgevers en werkgeversorganisaties aangeschreven. De CKA heeft in 2018 45 vragen ontvangen en beantwoord.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen bemiddelt bij klachten of geschillen over de uitvoering van het reglement van een pensioenuitvoerder. Aan de hand van het Reglement Ombudsman Pensioenen zoekt de ombudsman naar mogelijkheden om een concreet probleem oplosbaar te maken. In 2018 werden 446 schriftelijke klachten aan de ombudsman voorgelegd (2017: 514). Daarnaast heeft het secretariaat van de ombudsman in 2018 circa 1200 vragen over pensioen telefonisch beantwoord. De Ombudsman Pensioenen legt in een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten.


Per 1 januari 2019 is een nieuwe Ombudsman Pensioenen benoemd door het dagelijks bestuur van de SER: Henriëtte de Lange. De benoeming is voor vijf jaar met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met vijf jaar. Zij is Piet Keizer opgevolgd, die met pensioen is gegaan.

Ontheffingen Structuurwet

De structuurwetgeving in het Burgerlijk Wetboek geeft aan de SER een bijzondere adviestaak in het kader van ontheffingsverzoeken van het structuurregime. Aan grote vennootschappen en coöperaties legt de structuurwetgeving verplichtingen op die te maken hebben met de samenstelling en benoeming van leden van de raad van commissarissen. De minister van Veiligheid en Justitie kan, na een advies van de SER, ontheffing verlenen van deze verplichtingen. De Subcommissie Ontheffingen Structuurwet van de SER bereidt deze adviezen voor. In het verslagjaar heeft de SER één verzoek tot ontheffing ontvangen en afgehandeld.

Bestuurlijke zaken rond SER zelf

In het verslagjaar zijn twee verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) ingediend bij de SER. Deze verzoeken zijn door de SER in behandeling genomen. Inmiddels zijn beslissingen genomen op de verzoeken: beide zijn beargumenteerd afgewezen.