Energieakkoord en Klimaatakkoord

Borging Energieakkoord

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord en het Energieakkoord stonden dit jaar volop in de belangstelling. De SER faciliteert het proces van de totstandkoming van het Klimaatakkoord en monitort de voortgang in de uitvoering van het Energieakkoord. De borging van het Energieakkoord ging het vijfde jaar in.

Borging Energieakkoord

De Borgingscommissie publiceerde begin 2018 het pakket aanvullende maatregelen om de doelen van het Energieakkoord te halen. Deze doelen zijn binnen bereik, maar het tijdpad is kritisch. De meest opvallende maatregel gaat over energiebesparing bij bedrijven. Die krijgen nu de verplichting elk jaar te melden welke besparingsmaatregelen ze hebben genomen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit stond al jaren in de wet, maar kwam niet goed van de grond. Met de informatieplicht komt er vaart in de besparing, zo is de verwachting. Lees meer op energieakkoordser.nl.

Energieopwek.nl

De site Energieopwek.nl ontwikkelde zich verder. Deze site laat nu alle bronnen van hernieuwbare energie zien. Daarmee geeft het een compleet beeld van hoe de verduurzaming van de energievoorziening groeit. Met maandelijkse berichten over opvallende ontwikkelingen wordt de verduurzaming bij een breder publiek onder de aandacht gebracht.


Vijf jaar borging

Het Energieakkoord bestond in 2018 vijf jaar. In de jaarlijkse voortgangsrapportage is daarom ook veel aandacht besteed aan de voortgang over deze langere periode. Veel afspraken zijn goed op weg hun doel te halen. Sommige lopen wat moeizamer en een enkele is niet nagekomen.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 het geval was. De SER ondersteunde vanaf maart de onderhandelingen om tot een Klimaatakkoord te komen. Vijf klimaattafels, met meer dan honderd deelnemende partijen, vergaderden in een hoge frequentie om tot resultaat te komen. Deze tafels kregen secretariële ondersteuning van de SER en de overheid. Het zogenoemde Klimaatberaad onder leiding van Ed Nijpels zorgde voor de samenhang tussen de tafels. Ook dit beraad had een dubbelsecretariaat van SER en overheid. De kennis en kunde van de SER om ingewikkelde onderhandelingsprocessen te begeleiden en te komen tot werkbare afspraken met draagvlak kwam hierbij tot zijn recht.


Voorstellen

De onderhandelingen leidden op 10 juli tot een Voorstel voor hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. Na de zomervakantie gingen de onderhandelingen in een hogere versnelling verder. Net voor de Kerst publiceerde het Klimaatberaad Het ontwerp van het Klimaatakkoord met zeshonderd voorstellen die in 2030 moeten leiden tot een CO2-reductie van 49 procent. Het streven is dat er nog voor de zomer 2019 een definitief akkoord kan worden getekend.