Internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. De SER vervult hierbij een faciliterende rol.

Waarom IMVO-convenanten?

In het advies over IMVO-convenanten (2014) bepleitte de SER dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om met de overheid en maatschappelijke organisaties convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te sluiten. Deze convenanten hebben twee doelen. Ten eerste: de situatie verbeteren op risicogebieden zoals kinderarbeid, te lage beloning, schending van mensenrechten en aantasting van het milieu. Ten tweede om een gezamenlijke oplossing te bieden voor problemen die bedrijven zelf niet kunnen oplossen. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In verschillende sectoren werken partijen inmiddels samen in deze convenanten.

LEES MEER ›

Werkwijze en rol SER 

De SER begeleidt op verzoek de besprekingen tussen de partijen om tot een convenant te komen. Partijen zijn: bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s, vakbonden en overheid. In 2018 werden drie nieuwe sectorconvenanten gesloten, namelijk in de voedingsmiddelensector, de verzekeringssector en bij de pensioenfondsen. Eerder waren convenanten gesloten in de sectoren kleding en textiel, banken en goud. De SER ondersteunt de implementatie van de afgesloten convenanten met een gezamenlijk secretariaat. Er lopen nog besprekingen over convenanten in de metallurgische sector, de sierteelt en de land- en tuinbouw.

Convenanten

Pilots natuursteen 

Nederlandse en Belgische partijen uit de natuursteenbranche, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid werken samen aan een convenant over natuursteen. Vooruitlopend op het convenant worden al enkele pilots uitgevoerd over het op een verantwoorde manier inkopen van natuursteen door aanbestedende diensten. Doel is om te leren hoe bedrijven maatschappelijk verantwoord kunnen inkopen met het doel MVO-risico’s in de keten terug te dringen, in het bijzonder kinderarbeid. In 2018 zijn diverse kennissessies voor aanbestedende diensten en workshops voor bedrijven georganiseerd. Verder is een team opgericht dat aanbestedende diensten kan ondersteunen in alle fases van de aanbesteding.