Personeelsbeleid en verduurzaming bedrijfsvoering 

Organisatie

Bij het SER-secretariaat werkten aan het einde van het verslagjaar 127 medewerkers (111,8 fte). Zij voeren het beleidsinhoudelijke en faciliterende werk uit dat nodig is voor de uitvoering van de taken die in dit jaarverslag beschreven zijn.

Gezondheid medewerkers

De SER biedt periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. In 2017 gebeurde dat voor het laatst en uit dat onderzoek zijn aandachtspunten naar voren gekomen die in 2018 zijn uitgewerkt. Zo zijn er handvatten opgesteld om signalen op te pakken en bespreekbaar te maken die duiden op stress en werkdruk. Daarnaast komen de twee grootste aandachtspunten uit het PMO, werkdruk en bevlogenheid, nu expliciet aan de orde in het functioneringsgesprek.

Het ziekteverzuim in 2018 bedroeg 4 procent. Dit percentage is grotendeels het gevolg van een aantal langdurig zieke collega’s.

Cao

In het najaar is met de vakorganisaties overeenstemming bereikt over een nieuwe cao die loopt van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer afschaffing van de jubileumgratificatieregeling, de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de loonontwikkeling.

Stage- en werkervaringsplaatsen

De SER rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2018 vonden 14 studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan drie hun stage al in 2017 waren begonnen.

Daarnaast waren er in 2018 drie medewerkers uit het doelgroepenregister bij de SER in dienst.

Verduurzaming bedrijfsvoering

De SER legt in het duurzaamheidsbeleid nadruk op duurzame inkoop. Waar mogelijk stelt de SER de ondertekening van de internationale sociale voorwaarden als eis. Deze voorwaarden dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke arbeidsomstandigheden.

Naast de specifieke criteria van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOO hanteert de SER bij aanbestedingen consequent het gunningscriterium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarbij wordt de potentiële leveranciers gevraagd aan te geven op welke manier zij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen bij hun bedrijfsvoering.

In 2018 is verder o.a. een nieuwe flexibele kantooromgeving ingericht voor de programmadirectie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waar mogelijk zijn duurzaam geproduceerde materialen verwerkt. Voor de inrichting is voor een groot deel gebruikgemaakt van tweedehands meubilair.

Op 27 september heeft de SER de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag ondertekend. Het doel van de Green Citydeal is dat in 2040 de belangrijkste kantoorgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal zullen zijn. In de komende periode zal duidelijk worden welke acties er per gebouw, maar ook gebouw overstijgend, nodig zijn om dit doel te bereiken.